Novice
Pravilnik o ocenjevanju vin v okviru prireditve Vinska vigred PDF natisni E-pošta
Prispeval Milan Štubljar   
Sreda, 10 Marec 2010 22:57

Z dovoljenjem g. Pečariča v celoti objavljamo:

 

Upravni odbor Društva vinogradnikov Metlika (UO DV Metlika) je skladno s 6. in 7. členom Statuta društva vinogradnikov Metlika 30. 1. 2009 sprejel

 

 

 

PRAVILNIK O OCENJEVANJU VIN V OKVIRU PRIREDITVE

VINSKA VIGRED

 

Namen in cilj

 

1. člen

 

Namen in cilj ocenjevanja belokranjskih vin je dvig kakovosti, promocija in izboljšano trženje z vsakoletno osrednjo prireditvijo. Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja pri ocenjevanju, pogoje in potek ocenjevanja, kriterije za dodelitev odličij in druge pogoje. Vzorce vina dostavijo na zbirno mesto komisije za pobiranje vzorcev društva vinogradnikov, ki jih imenuje UO DV Metlika.

 

 

Pogoji za sodelovanje pri ocenjevanju vin

 

 

2. člen

 

Vzorec vina v ocenjevanje lahko oddajo člani društva vinogradnikov, ki se ukvarjajo z vinogradništvom, individualni pridelovalci, podjetniki in organizacije, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur. l. RS 21/2006) in plačajo določeno pristojbino, ki jo za vsako leto določita UO DV Metlika in PO Vinske vigredi na osnovi izdelanega predračuna ocenjevanja.

 

 

3. člen

 

Posamezni pridelovalec za vsak vzorec vina odda eno (1) steklenico vina v vinski steklenici po 1 liter, zaprti s kronskim ali plutovinastim zamaškom, ali v 0,75 litra buteljčni steklenici, zaprti s plutovinastim ali silikonskim zamaškom, ali originalno polnitev steklenic z navojnim vinskim zamaškom. Izjemoma, za vina posebnih kakovosti, v manjših originalno napolnjenih steklenicah. Vina, polnjena v manjši embalaži od 0,5 litra, je potrebno dostaviti dve (2) steklenici.

 

Vzorci vin morajo biti pridelani iz priporočenih in dovoljenih vinskih sort, skladno s Pravilnikom o rajonizaciji vinogradniškega območja Slovenije in sortami, določenimi za pridelavo vin v vinorodnem okolišu Bela krajina. Na ocenjevanju lahko sodelujejo tudi vina vinogradnikov iz pobratenih občin.


4. člen

 

Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti označene s sledečimi podatki:

-          ime, priimek in točen naslov pridelovalca,

-          oznako vina (zvrst vina ali sorta, npr.: metliška črnina PTP, rumeni muškat, sauvignon izbor …)

-          geografsko poreklo (ožji okoliš vinograda, npr. Drašiči, Vidošiči, Lokvica …),

-          letnik pridelave,

-          kategorija vina (suho, …, polsladko, …),

-          kot priloga obvezna kemijska analiza vina (lahko društvena), za predikatna vina pa fotokopijo zapisnika o pregledu zrelosti grozdja v času trgatve

Kemijska analiza posameznega vzorca mora vsebovati:

- alkohol v vol.% ,

- skupne kisline v g/l,

- ostanek nepovretega sladkorja v g/l.

Pomanjkljivo označeni vzorci vin se zavrnejo, najpozneje pred ocenjevanjem.

 

 

Pogoji pri ocenjevanju in organizaciji ocenjevanja

 

 

5. člen

 

Za izvedbo ocenjevanja morajo biti na voljo ustrezni postopki, okolje, oprema, vzorci, metode ocenjevanja, ocenjevalci, obdelava rezultatov, ustrezna odličja itd.

 

 

6. člen

 

Prostori za ocenjevanje naj bi bili sestavljeni iz več prostorov: prostor za pripravo vzorcev, sortiranje in hranjenje vzorcev, prostor za senzorično ocenjevanje, prostor za obdelavo podatkov in prostor za vmesni prosti čas.

Prostor za senzorično oceno vin mora biti svetel, zračen, čist in na mirni lokaciji, nevtralen po vonju, brez zunanjih vplivov okolja.

V prostoru, kjer poteka ocenjevanje, morata biti zagotovljena mir in tišina in ne sme biti prisoten nihče, ki ni zadolžen pri tehnični organizaciji in vodenju ocenjevanja.

Temperatura v prostoru za ocenjevanje mora biti 18–20 stopinj Celzija, relativna vlažnost 60– 70 %, osvetlitev pa po možnosti naravna.

Kajenje v vseh prostorih ni dovoljeno.

 


7. člen

Vodjo ocenjevanja imenujeta Upravni odbor Društva vinogradnikov Metlike in PO Vinske vigredi. Posamezna ocenjevalna komisija skupaj s predsednikom šteje sedem (7) ali  pet (5) članov. Komisija ocenjuje po 20 točkovnem sistemu (Buxbaum) z izračunom povprečja vseh ocenjevalcev, pri čemer se najvišja in najnižja ocena izločita iz povprečja.

 

Član komisije za oceno vin mora imeti ustrezna znanja za senzorično ocenjevanje vin, poznavanje porekel vin, tehnologij, poznavanje različnih vin, več kot petletno prakso v dejavnosti in vsaj tri leta prakse pri ocenjevanju vin ter opravljen tečaj z izdanim spričevalom za ocenjevalca vin skladno z zakonom.

 

Ocenjevalci za delo prejmejo ustrezen honorar, ki ga določi organizator izvedbe ocenjevanja.

 

 

8. člen

 

Pred ocenjevanjem se pod nadzorstvom vodje ocenjevanja opravi razporeditev vzorcev na osnovi podatkov kemijske analize dostavljenih vzorcev in določi vrstni red ocenjevanja.

 

Za ocenjevanje se za posamezni vzorec napove zvrst ali sorta in kategorija vina, pri predikatnih vinih tudi deklarirana stopnja. Pri ocenjevanju predikatnih vin mora ocenjevalec na ocenjevalni listič poleg drugih zahtevanih podatkov s pripisom DA ali NE potrditi ali (ne)potrditi zaznane ali nezaznane značilnosti posameznega deklariranega predikatnega vina. Če vino, ki je deklarirano kot predikatno, ne prejme najmanj 18,01 točk, ne more nositi označbe predikatna.

 

 

9. člen

 

Ocenjevanje vin poteka anonimno, za to poskrbi tajnik komisije z organizatorjem ocenjevanja.

 

 

10. člen

 

Vodja ocenjevanja vin pred pričetkom preveri vse pogoje in organizacijo ocenjevanja. Člane komisije seznani s potekom ocenjevanja in kriteriji. Pred pričetkom ocenjevanja z enim ali več vzorci z ocenjevalci poenoti kriterije ocenjevanja. Taki vzorci so izven konkurence. Določi red, hitrost ocenjevanja in potrebne odmore.

 

 

 

 

 

11. člen

 

Vodja ocenjevanja skrbi za anonimnost pri prezentaciji vzorcev, skrbi za določen vrstni red, skrbi za nemoteno delo komisije (ocenjevalni lističi, kozarci, ustrezna temperatura vin, pravočasni izračuni povprečnih ocen itd.), obvešča predsednika komisije o informacijah, ki so potrebne za normalen potek ocenjevanja, ter skrbi za usklajeno delo pomožnega osebja, ki sodeluje pri ocenjevanju.

 

 

12. člen

 

Posamezni ocenjevalec komisije ima svojo mizo, ločeno od ostalih, pogrnjeno z belim prtom, na mizi najmanj tri degustacijske vinske kozarce, ocenjevalne lističe, posodo s svežo vodo, posodo za vsakokratno odlivanje in izpljuvanje, krožnik s koščki črnega kruha in nevtralnih jabolk, nekaj belih celuloznih serviet ter papir za ocenjevalčeve pripombe.

 

Na ocenjevalne lističe se vpiše označba številka napovedanega vzorca, vrsta vina (sorta, zvrst…), ocena vzorca, lahko po posameznih razporeditvah točk (čistost, barva, vonj, okus, harmonija) s skupnim seštevkom točk ali samo s skupno oceno vina, datum in podpis ocenjevalca.

 

Ocene posameznih ocenjevalcev  za posamezne vzorce morajo ostati anonimne.

 

 

13. člen

 

Komisija za ocenjevanje vin ocenjuje vina po 20-točkovnem sistemu (Buxbaum) s sledečo razporeditvijo točk:

Peneča vina:

-          čistost:                   0–2 točki,                                0–2 točki,

-          barva:                    0–2 točki,                                0–2 točki,

-          vonj:                      0–4 točke,                               0–4 točke,

-          okus:                      0–6 točk,                                 0–5 točk,

-          harmonija:             0–6 točk,                                 0–5 točk,

-          penjenje:                    /                                           0–1 točka,

-          iskrenje                      /                                           0–1 točka.

 

Skupni seštevek: maksimalno 20 točk.

 

Posamezno skupno oceno ocenjevalec poda v desetinah točk (14,5; 18,9 …).

 

 

14. člen

 

Vina v ocenjevanju morajo imeti ustrezno temperaturo, in sicer: bela 10–12 oC, rdečkasta 13–15 oC, rdeča 16–18 oC, peneča vina 6–8 oC., predikatna vina 8–10 oC.

 

 


15. člen

 

Komisija ocenjuje vina po posameznih serijah na osnovi deklaracije in kemijske analize:

-          glede na barvo: bela, rdečkasta, rdeča (po presoji predsednika oz. komisije lahko tudi drugače),

-          glede na ostanek nepovretega sladkorja: suha, polsuha, polsladka, sladka,

-          glede na aromo: najprej nevtralna vina, v nadaljevanju k povečani aromi,

-          glede na starost: najprej mlada vina, nato po starosti.

 

 

16. člen

 

Pomožno osebje, ki toči vino ocenjevalcem, mora imeti zakrito steklenico v celotni višini, tako da označbe na steklenici ne smejo biti vidne. Izvedba ocenjevanja mora zagotavljati vsem vzorcem enake pogoje in možnosti za anonimno ocenjevanje.

 

 

17. člen

 

Pri ocenjevanju po 20-točkovnem sistemu (Buxbaum) so vina, ki v povprečju izračuna dosežejo manj od 14,01 točke, negativno ocenjena. Negativno ocenjena vina so tudi, če je več kot polovica ocenjevalcev tako odločila (trije od petih). V primeru negativne ocene mora ocenjevalec na ocenjevalnih lističih označiti vzrok take odločitve, predsednik komisije po zbranih ocenjevalnih lističih takoj določi, če je vzorec negativno ocenjen, to označi na vrhnjem ocenjevalnem lističu, izbere prevladujoč vzrok negativne ocene, ga vpiše na ocenjevalni listič, ga podpiše in vzorec razglasi za negativno ocenjen.

 

Izračun povprečne ocene se v tem primeru ne izvrši.

 

Za lažje delo in računalniško obdelavo podatkov ocenjevanja se lahko uporabljajo šifranti bolezni in napak vin. Ocenjevalec na ocenjevalni listič vpiše eno ali več šifer za določeno zaznavo, ki odloča(jo) o negativni oceni vina.

 

Pri večinsko negativnem ocenjenem vzorcu predsednik komisije označi le en prevladujoč vzrok negativne ocene, izjemoma največ dve prevladujoči napaki.

 

18. člen

 

Ocenjevalni lističi se pobirajo po vsakem vzorcu, pred točenjem naslednjega vzorca (ali istočasno), hkrati se sprotno izračunavajo povprečja po dogovorjenem kriteriju. Rezultati povprečnih ocen ocenjevanja se lahko skladno z dogovorom s predsednikom komisije in tehnično službo objavljajo po določenem številu vzorcev ali po ocenjevanju posameznih zvrsti ali sort. Rezultati povprečnih ocen se lahko komisiji posredujejo sproti (z zamikom enega ali dveh vzorcev) na monitorju. Vsi rezultati se lahko objavljajo le z degustacijsko številko in povprečno oceno. Vpogled v poimenski seznam dostavljenih vzorcev ocenjevalcem in tehničnemu osebju v času ocenjevanja vin ne sme biti omogočen. Objavljajo se le povprečne ocene, izračunane brez ocen posameznih ocenjevalcev.

 

19. člen

 

Praviloma se na prireditvi podeljujejo tudi odličja, in sicer:

-          ŠAMPION –  za najvišje ocenjeno Belokranjsko vino na prireditvi, ne glede na kategorijo in barvo, mora pa prejeti oceno za vsaj zlato medaljo;

-          ŠAMPION METLIŠKIH ČRNIN PTP – kot najvišje ocenjeno vino v kategorij Metliška črnina PTP;

-          ŠAMPION BELOKRANJCEV PTP  – kot najvišje ocenjeno vino v kategoriji belokranjec PTP;

-          ŠAMPION TUJIH VIN - za najvišje ocenjeno tuje vino na prireditvi, ne glede na kategorijo in barvo.

 

Najvišje ocenjena metliška črnina PTP se razglasi za Kraljico metliških črnin PTP.

 

V primeru enakih najvišjih ocen za podelitev šampiona se te vzorce ponovno degustira in izbere šampiona.

 

 

20. člen

 

Druga odličja prejmejo vina z oceno:

 

I. Mirna vina normalne trgatve, zvrsti in sorte ter peneča vina ne glede na barvo:

-          bronasta medalja – za vina z oceno od 15,50–16,00 točk,

-          srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 16,01–17,50 točk,

-          zlata medalja z diplomo – za vina za oceno 17,51–18,50 točk,

-          velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno 18,51 točke in več.

 

II. Mirna vina posebne kakovosti, arhivska, posebna vina; zvrsti in sorte, ne

glede na barvo:

-          bronasta medalja – z vina z oceno od 16,00–17,00 točk,

-          srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 17,01–18,00 točk,

-          zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od 18,01–19,00 točk,

-          velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno 19,01 točke in več.

 

 

III. Metliška črnina PTP in Belokranjec PTP:

-          bronasta medalja  – z vina z oceno od 15,00–16,00 točk,

-          srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 16,01–16,69 točk,

-          zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od 16,70–17,00 točk,

-          velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno 17,01 točk in več.

 

IV. Kraljica vin Metliška črnina PTP

Lastnik mora imeti  na  zalogi najmanj 500 litrov enakega vina, ki ga ponudi prireditelju v odkup in zagotovi določeno količino za promocijo.

 

21. člen

 

Vina PTP, ki po spremnem analiznem izvidu ne ustrezajo pravilniku o PTP, se pred ocenjevanjem prekategorizirajo med vzorce mešanih belih oziroma mešanih rdečih vin. Po ocenjevanju in pred uradno objavo rezultatov, organizator pri šampionu Metliških črnin PTP in šampionu Belokranjcev PTP preveri v pooblaščenem laboratoriju stopnjo alkohola, skupnih kislin in vsebnost nepovretega sladkorja. Če vino ne ustreza pravilniku PTP, se ga uvrsti med mešana rdeča oziroma mešana bela. V preverjanje gre naslednje vino po lestvici, dokler vino ne ustreza pravilniku PTP in le-to dobi naziv šampion.

 

22. člen

 

Razdelitev odličij, na osnovi zapisnika o ocenjevanju vin, potrdi na prvi seji po končanem ocenjevanju UO DV Metlika.

 

 

23. člen

 

 

Nazivi in druga odličja se podeljujejo na osrednji prireditvi. Podelitev opravijo predsednik DV Metlika, župan-ja občine Metlika ter častni gost prireditve. Praviloma se rezultati ocenjevanja objavijo na spletni strani DV Metlika, v biltenu Vinske vigredi, Upravni odbor pa o tem lahko odloči tudi drugače.

 

 

Prehodne in končne odločbe

 

 

24. člen

 

Ocenjevanje vin za prireditev VINSKA VIGRED mora potekati pod pokroviteljstvom Strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije.

 

 

25. člen

 

Lastnikom vin, ki so bila na ocenjevanju negativno ocenjena, se dostavi pisna obrazložitev take ocene.

 

Pritožb na oceno ni.

 

26. člen

 

Celotni rezultati ocenjevanja vin so objavljeni v ustrezni pisni obliki – bilten in se javno razglasijo.

 

27. člen

 

Na osrednjo prireditev Vinsko vigred je vinogradnik dolžan brezplačno dostaviti naslednje količine vina v degustacijsko klet: SR medalje po 1L, ZL in VZL po 3L, visoke predikate (izbor, jagodni izbor, ledeno vino, suhi jagodni izbor) po 1,5 L ne glede na embalažo, šampioni po 3L ne glede na vrsto vina in pakiranje.  UO lahko določi tudi manjše količine.

 

Vino je potrebno dostaviti najpozneje do torka zvečer pred osrednjo prireditvijo v degustacijsko klet v metliškem gradu. Če kateri od vzorcev poide, je lastnik na poziv vodje kleti dolžan dostaviti dodatno količino vzorca. Ta vina se po prireditvi plačajo po ceniku, ki ga določi UO DV Metlika in je enoten za vse vinogradnike.

 

 

28. člen

 

Pravilnik se uporablja za osrednje ocenjevanje vin za prireditev Vinska vigred.

 

 

29. člen

 

Odličja, pridobljena na ocenjevanju vin za prireditev Vinska vigred, se lahko uporabljajo v aktivnostih trženja belokranjskih vin in pridelovalcev, s ciljem promocije pridelovalnega področja. Ob prijavi vzorca lastnik podpiše izjavo o soglašanju, da se njegovi podatki lahko javno uporabljajo na prireditvi in v medijih.

 

30. člen

 

Na osrednji prireditvi ocenjevanja belokranjskih vin lahko izven konkurence nastopajo vina posameznih strokovnih institucij, podjetnikov in zasebnikov iz vinorodnega okoliša Bela krajina s ciljem preizkušanja in preverjanja novih dognanj.

 

 

 

31. člen

 

Podatki o rezultatih ocenjevanja s poimenskim seznamom pridelovalcev in doseženimi ocenami morajo biti javno dostopni vsaj 5 delovnih dni po ocenjevanju. Pisna obvestila pa morajo prispeti v roku 14 dni, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.

 

32. člen

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ocenjevanju vin v okviru prireditve Vinska vigred pripravi upravni odbor DV Metlika na osnovi prejetih predlogov sprememb in po uskladitvi z društvi vinogradnikov  iz Bele krajine, sprejme pa občni zbor DV Metlika po postopku, kot je bil sprejet.

 

 

33. člen

 

Pravilnik stopi v veljavo v petnajstih (15) dneh po sprejetju na občnem zboru DV Metlika  in se objavi na spletni strani DV Metlika..

 

 

Upravni odbor društva vinogradnikov Metlika

Predsednik: Martin Pečarič

 

Izvirnik v MS Word datoteki lahko prenesete tukaj.

Zadnjič posodobljeno Petek, 12 Marec 2010 09:32
 
Degustacija vin na Gradniku PDF natisni E-pošta
Prispeval Milan Štubljar   
Sreda, 10 Marec 2010 21:49
Spoštovani vinogradniki!

Vabimo vas, da tudi letos sodelujete na naši prireditvi Jožefovo.

Prireditev bo v prostorih gasilskega doma na Gradniku, v organizaciji Jožetov in PGD Gradnik.

Spored prireditve:
- v soboto, 13.03.2010 od 18. do 21. ure, pobiranje vzorcev
vino naj bo v litrskih steklenicah, brez etiket in zaprtih s kronskimi zamaški (cena za vzorec je 7 EUR)

- v nedeljo, 14.03.2010 ob 14. uri, degustacija vin
VINO BO OCENJEVALA 7 ČLANSKA KOMISIJA

- V SOBOTO, 27.03.2010 ob 19. uri, razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
najboljše vino bo nagrajeno, sledil bo zabavni večer!

Vabljeni!

Prireditveni odbor:
Jožeti in PGD Gradnik
 
Tečaj iz senzorične analize vina PDF natisni E-pošta
Prispeval Milan Štubljar   
Ponedeljek, 30 November 2009 20:25
Organizator: Društvo vinogradnikov Semič v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto
Kdaj:
12. do 19. januarja, 2010
Kje: Semič
Urnik: Razpored predavnj in podroben urnik
Cena:
  125 € za posameznega udeleženca
Prijava: Prijavite se pri tajniku društva - Miha Mihelčič na telefon 051-677-420 ali e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rok prijave:
Najkasneje do 20.12.2009.

Vabljeni!

Društvo vinogradnikov Semič

Povezave: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Vsebina tečaja:
kgznm_logo
Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90
www.kmetijskizavod-nm.si

TEČAJ IZ SENZORIČNE ANALIZE VINA

Z namenom predstaviti vino čim širšemu krogu ljudi smo z letom 2009 začeli na Kmetijsko gozdarskem zavodu izvajati tečaj iz senzorične analize vina. Tečaj je odlična priložnost tudi za seznanitev z novejšimi tehnologijami v pridelavi vina, predvsem v povezavi s senzorično zaznavo. Izobraževanje zajema 20 pedagoških ur, predavatelji so s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in s Kmetijskega inštituta Slovenije iz Ljubljane. Razpored predavanj je sledeč:

1. dan (3 ure)

Predavatelj
Samo Hudoklin, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Vsebina
Zaznave barve, vonja in okusa – splošna teorija v povezavi z zgradbo človekovih čutil.

Načini ocenjevanja vina (zgodovina, 20 točkovna metoda, 100 točkovna metoda, opisovalna metoda, triangel test, primerjava v parih...) s poudarkom na aktualnih načinih ocenjevanja v Sloveniji.

2. dan (3 ure)

Predavatelj
Andrej Bajuk, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Vsebina
Priprava senzoričnega ocenjevanja (prostor, oprema, vrstni red, naloge posameznikov).

Zakonodaja in pravilniki pri ocenjevanju vina v Sloveniji – teorija.

3. dan (4 ure)

Predavatelj
dr. Andreja Vanzo, Kmetijski inštitut Slovenije
Vsebina
Vidne zaznave – praktični prikaz in teorija (razvrščanje po barvi, tipične barve posameznih sort/zvrsti, povezava barve s tehnologijo pridelave vina, bistrost-motnost, viskoznost, penjenje in iskrenje pri penečih vinih).

Zaznave okusov – praktični prikaz in teorija (štirje osnovni okusi, prag zaznave in prepoznave, razlika trpkost-astringenca-grenkoba, pokušanje na vodnih raztopinah in vinskih vzorcih).

4. dan (4 ure)

Predavatelj
mag. Dejan Bavčar, Kmetijski inštitut Slovenije
Vsebina
Zaznave vonjev – praktični prikaz in teorija (prag zaznave in prepoznave, osnovni vonji, primarne, sekundarne in tercialne aromatične spojine s čim več praktičnimi prikazi na vodnih raztopinah in vinskih vzorcih).

5. dan (3 ure)

Predavatelj
dr. Franc Čuš, Kmetijski inštitut Slovenije
Vsebina
Pomanjkljivosti, napake in bolezni vina – teorija in praktičen prikaz (primeri v vodnih raztopinah in v vinskih vzorcih).

6. dan (3 ure)

Predavatelj
Samo Hudoklin, Andrej Bajuk, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Vsebina
Praktičen prikaz ocenjevanja – nekaj reprezentančnih vinskih vzorcev iz Slovenije, ocenjujejo vsi udeleženci, vodi in komentira predavatelj.

Zadnjič posodobljeno Nedelja, 27 December 2009 23:12
 
Zapisnik seje upravnega odbora Društva vinogradnikov Semič - 12.11.2009 PDF natisni E-pošta
Prispeval Dušan Kofalt   
Ponedeljek, 30 November 2009 09:55
Datum: 12.11.2009, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Semič

Prisotni: Kofalt Dušan, Mihelčič Miha, Simonič Jernej, Plut Stanislav, Malnarič Marko, Kambič Robert, Juntez Božo, Pašič Božo, Saje Branko, Novina Franc, Cesar Slavo, Pavše Polde, Simonič, Movern Franc, Malnarič Samuel, Pečavar Martin

Dnevni Red
 1. Finančno poročilo stanja na računu na dan 12.11.2009
 2. Tekoče zadeve:
  1. načrti:
   1. i.      izdaja koledarjev za leto 2010
   2. ii.      priprava silvestrovanja
   3. iii.      pobiranje članarine 2010
   4. iv.      degustacijski tečaj
   5. v.      pridobivanje sponzorskih sredstev
 3. za urediti:
  1. i.      podpisniki za dvig, polog ali plačilo na banki
 4. napredek:
  1. i.      trženje vina »Šokec« tudi med vikendi
 5. dolgovi:
  1. i.      nepobrana članarina
  2. Ocenjevalna lestvica:
   1. razlogi za spremembo in utemeljitev
Po ugotovitvi sklepčnosti, se je sestanek pričel.

Ad 1: Finančno poročilo je podal blagajnik, Jernej Simonič.

Ad 2ai: Koledarji bodo natisnjeni do 11. decembra 2009 (Kofalt – Vidmar Thomas)

Ad 2aii: Silvestrovanje bo potekalo pri najugodnejšem ponudniku. Preveri se cene in proste termine pri Absec, Plut, Malenšek, Cerjanec in Pezdirec. Silvestrovanje bo potekalo 09.01.2010. (Kofalt)

Ad 2aiii: Pobiranje članarine bo letos potekalo v decembru, višina članarine znaša 10€. Na sestanku s pobiralci predsednik razdeli koledarje in poudari resnost pobiranja. Pobiranje članarine se začne 14.12. in konča najkasneje do 28.12.2009. Dopolnjen spisek članov društva tajnik (Miha Mihelčič) ažurira in število predstavi na občnem zboru.

Ad 2aiv: Termin degustacijskega tečaja je potrjen od 12. do 19. januarja 2010. Ker je veliko povpraševanje po tečaju za stekleničenje, se obenem z obvestilom za degustacijski tečaj, pošlje še informacija o tečaju za stekleničenje.

Ad 2av: Za pridobivanje sponzorskih sredstev bo potreben individualni pristop in to pred večjimi dogodki.

Ad 2b: Na banki je potrebno razrešiti dosedanje podpisnike in pooblastiti za dvigovanje sredstev blagajnika in predsednika društva (Kofalt Dušan, Simonič Jernej).

Ad 2c: V kleti bo potekala prodaja vina vsako tretjo soboto v mesecu, ko poteka na Štefanovem trgu sejem. Enako se bo vino prodajalo ob nedeljah dopoldne. Vino bo prodajal Novina Franci. Kletar še vedno ostaja Marko Malnarič, ki je odgovoren za kvaliteto vina. Prodaja se začne šele po spremembi statuta društva.

Ad 2d: Za leto 2009 v nekaterih vaseh ni bila pobrana članarina. Za to je kriv član društva, ki je zadolžen za pobiranje članarine v teh vaseh, saj je s tem oškodoval društvo za finančna sredstva, obenem pa tudi nimamo točnega podatka o številu članov v teh vaseh. Članarino mora vsekakor pobirati zaupanja vreden človek, ki svojo nalogo korektno in natančno opravi.

Ad 3:
Letos smo že 23. ocenjevali mlada vina v Semiču. Degustacija se tradicionalno organizira kmalu po trgatvi – kakšen mesec ali mesec in pol - ko je vino še mlado. V društvu vinogradnikov Semič je včlanjeno približno 300 članov in večina med njimi prinese vino na ocenitev. Ocenjujemo pa tudi vina vinogradnikov iz Črnomlja, Metlike ali iz ostalih regij. Ker poteka ocenjevanje v Semiču tako hitro po trgatvi, je to odlična priložnost odkriti napake ali bolezni vin že v začetnem stadiju. V tej zgodnji fazi se nepravilnosti na dokaj enostaven in lahek način odpravijo, tako da kasneje skozi celo leto lahko uživamo v odlični kapljici.
Letos so imele tri komisije veliko dela s 400 vzorci vin. Ocenjevali so v skladu s pravilnikom o ocenjevanju vin, ki ga je sprejel Upravni odbor Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 1.4. 2009. Na podoben način ocenjujejo vina tudi v Črnomlju in v Metliki.
Ocenjevanje v Semiču je zadnjih nekaj let izgubljalo veljavo. Lestvica odličij (veliko zlato, zlato, srebrno) je bila namreč postavljena tako nizko, da je večina vzorcev prejelo veliko zlato in zlato odličje (srebrnih skoraj ni bilo). S količino velikih zlatih odličij njihov lesk bledi. In kljub trdemu in kvalitetnemu delu degustacijskih komisij, so bila nato vina po odličjih spet rangirana v isti koš.
Na letošnjem ocenjevanju vin, sem se kot predsednik društva vinogradnikov Semič, ob posvetovanju z nekaterimi člani upravnega odbora in ob posvetovanju z gospodom Samom Hudoklinom, ki je bil predsednik ene od degustacijskih komisij na ocenjevanju, odločil, da rangiramo odličja podobno kot to predpisuje zgoraj omenjeni pravilnik, še vedno mileje kot v Črnomlju ali Metliki a malo strožje kot je bila v Semiču navada. Kvaliteta vin se iz leta v leto dviguje, kar je cilj delovanja društva vinogradnikov Semič. A ne smemo zaspati na lovorikah, ne smemo obtičati na mestu. Zopet moramo dvigniti renome ocenjevanja v Semiču, da bodo rezultati primerljivi ostalim ocenjevanjem.
Kot predsednik društva sem včasih primoran sprejeti hitre odločitve in vedno ni časa sklicati celotnega upravnega odbora (ki šteje 30 članov), da bi potrdili odločitev. Ker pa se zavedam odgovornosti, odločitve vedno pretehtam z vsaj enim predstavnikom stroke in s kar največ člani upravnega odbora. Za sprejetimi odločitvami vedno stojim in sem jih pripravljen zagovarjati pred nadzornim odborom, kakor tudi pred upravnim odborom ali celotnim občnim zborom društva vinogradnikov Semič. Društvo vodim transparentno in v dobro vseh, še tako majhnih vinogradnikov. In vem, da je našim članom pomembnejša kakovost ocenjenega vina kakor pa barva odličja. Seveda pa jim še vedno ostane ocenjevanje v Črnomlju, Metliki ali katerem drugem kraju, ki bo semiško ocenjevanje potrdilo ali ovrglo.
Še enkrat se vsem članom društva, ki so mi pomagali organizirati pobiranje vzorcev, degustacijo in podelitev priznanj in plaket, najlepše zahvaljujem. Verjamem, da bomo v dobro društva organizirali še veliko podobnih prireditev, ki bodo kakovost semiških vin še dvignila. Prva od takšnih priložnosti bo že v januarju, ko v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, prirejamo degustacijski tečaj.

Prenesi izvirni zapisnik.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 30 November 2009 10:25
 
Ocenjevanje mladih vin v Semiču 2009 - Komentar predsednika komisije Sama Hudoklina PDF natisni E-pošta
Prispeval Milan Štubljar   
Petek, 30 Oktober 2009 16:36

V soboto, 24.10.2009 je v prostorih Osnovne šole Semič potekalo ocenjevanje mladih vin v organizaciji Društva vinogradnikov Semič. Ocenjevanje je bilo izvedeno na visokem nivoju, kar gre nedvomno zasluga posameznim aktivnim članom društva. Zelo dobra organizacija, tehnična izvedba, kakovostna mlada vina in prijetno vzdušje so pričarali krasen ambient za ocenjevanje.

Šestčlanska komisija v sestavi Jože Govednik, Marko Malnarič, Silvo Murgelj, Slavo Cesar, Anton Konda in Samo Hudoklin, katere vodenje mi je bilo zaupano, je skupno ocenila 131 vzorcev rdečih vin, tako zvrsti kot tudi sortna rdeča vina.

Lahko rečem, da sem bil zelo pozitivno presenečen nad zelo dobro, če že ne odlično kakovostjo ocenjenih mladih vin. Tudi odstotek vin s prisotno napako oz. boleznijo je bistveno nižji od pričakovanega glede na pasti, ki jih je letnik 2009 prinesel seboj. Namreč, za vinskim letnikom 2008, ki smo ga ocenili kot dober letnik, je prišel vinski letnik 2009, za katerega lahko nedvomno rečemo, da ima bistveno večji »potencial«, ki se je že v času dozorevanja in trgatve odražal v boljši dozorelosti grozdja, večji vsebnosti sladkorja v grozdju, nižjih skupnih kislinah in višjih pH vrednostih. Zlasti višja pH vrednost v povezavi z višjo temperaturo v času trgatve in predelave grozdja lahko predstavlja veliko past za kletarja, če je le-ta manj vesten in strokovno podkovan. Na srečo, kot že rečeno, je bilo izločenih vin malo. Razveseljujoče je zlasti dejstvo, da so bili med vsemi izločenimi vzorci le trije takšni, ki so kazali znake bolezenskega stanja (cik), ostali so bili izločeni zaradi napak kot sta bekser in oksidacija. Ti napaki sta v tem času še vedno odpravljivi.

Navdušen sem bil nad dejstvom, da so številni kletarji izkoristili možnosti, ki jim je ponudil vinski letnik 2009. Rdeča vina so bila v povprečju zelo dobro obarvana, z violet odtenkom, polna, s krepko taninsko strukturo. Pri velikem številu vin je bil opravljen tudi biološki razkis, ki je vina še bolj »zaokrožil«. Tu se je videlo, da je znanje vinarja na visokem nivoju, saj se je znal prilagoditi lastnostim letnika, ob tem pa uporabil tudi kakšen nov tehnološki prijem. Vsem tem iskrene čestitke in obilo užitkov ob nadaljnjem kletarjenju. Naj na koncu ne bo odveč opozorilo, da je ob kletarjenju vina v letnikih, kot je letnik 2009, potrebna večja mera pazljivosti, posluževanje strokovnih oseb in pristojnih laboratorijev.

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja, organizatorju pa se ob tej priložnosti zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.

Samo Hudoklin

Zadnjič posodobljeno Petek, 30 Oktober 2009 16:46
 
«ZačetekPrejšnja1112131415NaslednjaKonec»

Stran 14 od 15